Văn hoá doanh nghiệp

Triết lý kinh doanh

Sự tin cậy

Đổi mới

Chất lượng cao

Lợi ích chung


Triết lý làm việc

Đang hạnh phúc hơn trong công việc, Làm việc tiến bộ.

Phục vụ quá trình tiếp theo như khách hàng, Định hướng Dịch vụ Khách hàng.


Triết lý phát triển

Doanh nghiệp phát triển và tiến bộ cùng với nhân viên


Chính sách chất lượng

Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, Hoàn thành trách nhiệm.

Duy trì cải tiến, tạo thuận lợi cho tiến bộ.

Theo đuổi tốt nhất, Đáp ứng nhu cầu của bạn.


Chính sách môi trường

Tuân thủ kỷ luật, Nhân dân theo định hướng, cung cấp sản phẩm xanh.

Bảo vệ bản chất, tránh ô nhiễm, cải thiện môi trường một cách nhất quán.